Christianity: Sexual immorality is sexual expression outside marriage relationship - Must Know! - PH Trending

PH Trending

Latest Philippine news, trending stories about people, politics, sports, viral videos, technologies & more...

Breaking

Post Top Ad

Thursday 23 March 2017

Christianity: Sexual immorality is sexual expression outside marriage relationship - Must Know!

Question: "What is sexual immorality?"

Answer: In the New Testament, the word most often translated “sexual immorality” is porneia. This word is also translated as “whoredom,” “fornication,” and “idolatry.” It means “a surrendering of sexual purity”, and it is primarily used of premarital sexual relations. From this Greek word we get the English word pornography, stemming from the concept of “selling off.” Sexual immorality is the “selling off” of sexual purity and involves any type of sexual expression outside the boundaries of a biblically defined marriage relationship (Matthew 19:4–5). (www.gotquestions.org)

whore - n. an offensive term for a prostitute

fornication 
- n. consenting sex involving somebody unmarried: sexual intercourse between two consenting adults who are not married to each other

-sexual behavior considered immoral: in the Bible, sexual intercourse between a man and woman who are not married, or any form of sexual behavior considered to be immoral.
idolatry - n. extreme admiration: excessive admiration or love shown for somebody or something.

Our body is a temple of Christ

Chapter 6 - 1 Corinthians 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng, kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.
19, O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili;
20 Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.

Chapter 5 - Galatians 19, At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,
20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,
21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

Chapter 4 - Ephesians 19 Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman.

Jesus said, “Blessed are the pure in heart for they shall see God” 

(Matthew 5:8; Psalm 24:3–4). It is impossible to maintain a healthy intimacy with God when our bodies and souls are given over to impurities of any kind.

Chapter 2 - 1 John 4, Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya;

Chapter 28 - Proverbs 9, Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal.

Chapter 5 - Matthew 8, Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios.

Sexuality is God’s design.

The Bible is clear that sex was created to be enjoyed between one man and one woman who are in a covenant marriage until one of them dies (Matthew 19:6). Sexuality is His sacred wedding gift to human beings. Any expression of it outside those parameters constitutes abuse of God’s gift. Abuse is the use of people or things in ways they were not designed to be used. The Bible calls this sin. Adultery, premarital sex, pornography, and homosexual relations are all outside God’s design, which makes them sin. (www.gotquestions.org)

Chapter 19 - Matthew 6, Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Chapter 7 - 1 Corinthians 2, Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa.
3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.
4 Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa.
5 Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil.

Warning from doing Sexual Immorailty!

Chapter 6 - 1 Corinthians 9, O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.
10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.

Chapter 13 - Hebrews 4, Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.

Confess our sins and Jesus will cleanse us.

Chapter 1 - 1 John 7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan.
8 Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin.
9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Chapter 6 - Romans 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita:
13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios.
14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya.

Chapter 8 - Romans 13, Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.


Chapter 5 - Ephesians 3, Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal;
4 O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat.

Chapter 6 - 1 Corinthians 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.

Sources: https://www.gotquestions.org/sexual-immorality.html

Thank you for visiting apttrendingph.com. If you have any other recommendation to make this site more fruitful and accurate in promoting and giving news about the Philippines, you are more welcome to write down your comments, suggestion and feedbacks below. You may also share this post if this to be helpful others.:) MABUHAY ANG PILIPINAS.


3 comments:

  1. Thank you I am glad about the encouragement! I love your site, you post outstanding.website

    ReplyDelete
  2. Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. systeme delivrance

    ReplyDelete
  3. Thank for your discuss. I really love your site, but I think if a man use some sex service online is not wrong. To explore more, I can suggest Vip Jasmin which is a a worldwide place in adult webcam sex scene cute webcam girls. I believe it will be healthy and hope you like this. Thanks

    ReplyDelete

Post Bottom Ad

Pages